beatitudes

beatitudes

The Sermon on the Mount by Karoly Ferenczy